หน้าสุดท้ายที่อยากพูดก่อน

"ผมไม่ได้เกิดมาเพื่อตักดวงทรัพยากรของโลกใบนี้แล้วจากไปอย่างสูญเปล่า  หนึ่งในหลายๆความฝันของผมก็คือ ผมจะให้อะไรกับคนทั้งโลกได้บ้่าง จะคืนอะไรให้กับโลกนี้ได้อีกกับพลังและความตั้งใจที่ผมสามารถทำได้ เพื่อให้ชื่อของผม ควรค่าที่โลกจะจดจำ"

คุณและผมกำลังเริ่มต้นตอบแทนโลกใบนี้ดังนี้ครับ

50% ของกำไรในปีที่1 ผมบริจาคเพื่อเยียวยาสังคมให้กับ 7มูลนิธิ

55% ของกำไรในปีที่2 ผมบริจาคเพื่อเยียวยาสังคมให้กับ 7มูลนิธิ

55% ของกำไรในตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป เพิ่มมูลนิธิในการบริจาค เป็น10มูลนิธิ

 

" บุญ ทาน เมตา คือสิ่งที่ควรสะสม แต่สุขภาพก็ต้องดีพร้อมที่จะทำบุญด้วยครับ "

 

 

 

    วัดพระบาทน้ำพุ  จังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโครงการธรรมรักษ์นิเวศมาตั้งแต่ปี 2535 เพื่อให้บริการทางสังคมในการบำบัด ดูแล ผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ทุกระยะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งผู้ป่วยเอดส์ในระยะสุดท้ายไปจนถึงกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต เพื่อให้มีโอกาสสื้นลมหายใจอย่างสงบสุข และไปสู่สุขคติตามวิถึทางของชาวพุทธ ตลอดจนเด็กที่ติดเชื้อเอดส์จากครรภ์มารดา และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ให้ได้รับการดูแลและได้รับการศึกษา นอกจากนี้ ทางวัดพระบาทน้ำพุ ยังได้ดำเนินงานโครงการดูแลคนชรา ให้ได้ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายอย่างมีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สุขภาพ และสังคม ณ วัดธรรมรักษ์นิเวศน์ จังหวัดลพบุรี (http://www.phrabatnampu.org/)

 มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (The Cardiac Children Foundation of Thailand, Under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra)เริ่มดำเนินงานเมื่อปี 2524 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กไทยที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการ และหลอดเลือด ไม่ว่าจะเป็นมาแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง หรือโรคที่อาจนำอันตรายมาสู่หัวใจหรือทำให้หัวใจพิการ และขาดโอกาสในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและการได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง เนื่องจากด้อยโอกาส มีฐานะยากจน หรืออยู่ในชนบทที่ห่างไกลแพทย์ เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไป หรือเติบโตโดยไม่ตกอยู่ในสภาพพิการ อันทำให้พวกเขาสามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต(http://www.doctordek.com)

  

  มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ดำเนินงานให้การฟื้นฟูบำบัดเด็กสมองพิการให้มีโอกาสได้รับพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก ทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 โดยเน้นฟื้นฟูพัฒนาการเรียนรู้ และให้บริการกายภาพบำบัดแก่เด็กเป็นรายกรณี รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนเพื่อส่งเสริมให้มีบทบาทในการช่วยฟื้นฟู และพัฒนาเด็กพิการทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินงานรณรงค์เผยแพร่ สร้างความเข้าใจต่อสังคม เพี่อเกื้อหนุนให้เด็กพิการได้รับการปฎิบัติอย่างเท่าเทียมในสังคมมากขึ้น (http://fcdthailand.org/)

  

   มูลนิธิผู้หญิง (Foundation for Women)ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2527เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบกับปัญหาความรุนแรงทางเพศในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการค้ามนุษย์ และความรุนแรงในครอบครัว โดยดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ ดูแลเด็กในชุมชนรวมถึงชุมชนชาวเผ่าทางภาคเหนือที่ด้อยโอกาสและอยู่ในสถานการณ์เปราะบางต่อการตกอยู่ในกระบวนการค้าประเวณี หรือ การค้ามนุษย์เพื่อหาประโยชน์ทางแรงงานและทางเพศ และให้ความช่วยเหลือต่อผู้หญิงและเด็กที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกค้ามนุษย์ รวมทั้งรณรงค์สร้างความตระหนักในสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันผลักดันนโยบายและกฎหมายที่เหมาะสมต่อหญิงและเด็ก (http://www.womenthai.org/about_05.htm)

  มูลนิธิเพื่อนช้าง (Friends of the Asian Elephant Foundation)fดำเนินงานให้การช่วยเหลือ ดูแลช้าง ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย โดยได้จัดตั้งโรงพยาบาลช้างของมูลนิธิฯ ขึ้น ที่จังหวัดลำปาง (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาว) ในปี 2536 เพื่อให้ความช่วยเหลือ รักษาพยาบาลแก่ช้างที่เจ็บป่วย และประสบอุบัติเหตุ ในทุกกรณีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการรักษา นอกจากนี้ยังได้ดำเนินงานสัตวแพทย์สัญจร เพื่อให้การรักษาโดยตรงแก่ช้างในพื้นที่ที่ขาดแคลนสัตวแพทย์ในการดูแล รักษา ช้างที่บาดเจ็บและเจ็บป่วย และประสานงานกับสัตว์แพทย์อื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ได้เน้นการดำเนินงานไปที่ภาคเหนือ และมีความคิดที่จะขยายการดำเนินงานโครงการดังกล่าวไปยังภาคใต้และจังหวัดอื่นๆ เช่น กาญจนบุรี และบุรีรัมย์(http://www.elephant-soraida.com/index.php/en/ 

   

 มูลนิธิสัตว์พิการ

 

 

 

 

 

 

 

 มูลนิธิเอ๊กแพท อินเตอร์เนชั่นแนล